Medijski edukativni centar

Medijski edukativni centar (MEC) je osnovan 2001. godine kao nepolitička, neprofitna i NVO sa ciljem da okupi (pre svega, ali ne isključivo) decu i mlade iz svih društvenih grupa, sa različitim kulturnim, tradicionalnim i istorijskim poreklom, da na naučnoj i profesionalnoj osnovi istražuje i primenjuje uticaj filma, animacije, TV programa i novih (multi)medija na savremene oblike komunikacije, interkulturalni dijalog, volonterizam, neformalnu medijsku i informatičku edukaciju dece, mladih, osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa i ostale populacije, a uz pomoć medijske kulture, medijske edukacije i edukacije o medijima. Naš je rad u skladu sa principima dečijih i ljudskih prava, posebno prava na pristup informacijama, elektronsku demokratiju, prava na medijsko izražavanje, zaštitu i poštovanje kulturnih, nacionalnih i verskih različitosti, prava na učestvovanje u medijima i svaku drugu vrstu društvenog uključivanja.

Medijski edukativni centar, koristeći digitalno, medijsko i informatičko opismenjavanje i neformalno medijsko obrazovanje, promoviše ulogu dece, mladih ljudi i svih građana u odogvornim i održivim procesima izgradnje savremenog obrazovnog sistema, kulturnog života i aktivnog građanskog društva. Naš rad je pažljivo utemeljen na etičkim principima poštovanja multietničkog zajedništva, ekološke svesti, univarzalnih ljudskih i dečijih prava, poštovanja različitosti, društvene i ekonomske pravičnosti, demokratije, izgradnja i očuvanja  mira u svetu. Na nacionalnom nivou, osim navedenih aktivnosti, posebno radimo na stvaranju osnova za bržu i kvalitetniju integraciju Srbije u EU i (generalno) međunarodno uključivanje građana Srbije u svetske procese obrazovanja, kulturne razmene, saradnje, pomirenja u regionu i mira u svetu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *